Faculty members

Email C.V File Name
  C.V File Naif Abdullah Alhazmi
  C.V File Mhmaod Abdulaziz Abdulmabood
  C.V File Adel Mohammed Alhazmi
  C.V File Mursel Alfahadi
  C.V File Abdullah Omran AlQhtani
  C.V File Abdullah Saleh Alhamami
  C.V File Awatef Ibrahem Abdulhaj
  C.V File Sakenah Badawi Maqhbol
  C.V File Mohammed Ibrahem Hasaneen
  C.V File Thanaa Mahmod Qaseem
  C.V File Somaiah Shaikh Idreess
  C.V File Yosra Mohammed Mahmmod
  C.V File Hamdi Mohammed Mohammed
  C.V File kolod nasser mansor almotairi
  C.V File jamilah jaber hasn alfifi
  C.V File reem mohamed abdullah aljalil
  C.V File Saleh Salim Ahmad Alharthy